โปรแกรมระบบบริหารจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ตรวจสอบสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพ
ปีงบประมาณ
เลขบัตรประชาชน

 โปรแกรมผู้สูงอายุองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง
Last updated : 10-January-2015